Ambulantní léčba pro matky (rodiče) s dětmi Strukturovaný dvouletý léčebný program

Ambulantní léčba

Podmínkou vstupu do programu může být požadování předešlé detoxifikace na následujících pracovištích

např. Klinika Adiktologie Apolinářská 4, Praha 2, www.adiktologie.cz

nebo v Psychiatrické nemocnici Bohnice www.pnbohnice.cz


Ambulantní léčebný strukturovaný program

Dvouletý léčebný strukturovaný program je několika stupňový v první fázi je fáze Nízkoprahová, ale v akutních případech, pokud klient nemůže být přijat do např. DS Sananim, nebo podepíše revers v ústavní léčbě je součástí Nízkoprahové fáze i intenzivní sedmitýdenní intenzivní program, nebo vyhodnocovací fáze. 

Intenzivní sedmitýdenní program: Je program, jehož součastí je požadavek na absolvování předchozího detoxifikačního programu, kontakt s pacientem je denně v pracovní dny. Není možné mít po dobu sedmi týdnů absenci, ani omluvenou lékařem. Tuto omluvu akceptujeme, ale klient je přeřazen do jiného typu léčby. 

V případě, že si klient dokáže udržet abstinenci a termíny, může být na požádání převeden již dříve do Nízkoprahové fáze, kde je kontakt 1 - 3 x týdně. Žádost musí odsouhlasit celý terapeutický tým. 

Fáze Nízkoprahová: v rámci této fáze dochází k navazování kontaktu mezi klientem a pracovníky centra, terapeutem a adiktologem a doba trvání je 3. měsíce 
Fáze Tematická: v této fázi jsou klienti zařazováni do tematické skupiny a pracuji zejména na svých zakázkách a individuálních plánech týkajících se dosažení jejich cílů a léčby. Léčba spočívá zejména v nastavení pravidel, poznávání vlastních limitů a hranic a pracuje s tématy klienta a jeho individuální zakázkou. Po úspěšném zakončení této fáze, která trvá 9. měsíců, přestupuje klient do fáze Růstové, která již umožňuje větší terapeutický rozsah a klient se může více zaměřit na upevnění abstinence a učí se orientovat ve vztazích s rodinou, dochází k upevňování vazeb mezi matkou/otcem a dítětem, dochází k zvyšování profesní kvalifikace a klient se více věnuje osobnímu růstu.
  • Součástí programu je i sociální služba Odborné sociální poradenství a sociální práce.

Je zaměřena na těhotné uživatelky drog, ženy s problémovým užíváním psychotropních látek, závislostí na lécích, návykových látkách, apod., ale i s depresí. Dále v rámci sociální práce a terapie pomáhá matkám, otcům (rodičům), kterým bylo dítě odebráno z výše uvedených důvodů, získat děti do své péče zpět, pokud je to to nejlepší řešení pro dítě. Podmínkou spolupráce je absolvování léčebného programu. Současně je i k dispozici pěstounům, sociálním pracovníkům a odborné i laické veřejnosti v rámci vzdělávání.

Cíle: Cílem programu je dosažení stabilizace klienta a umožnit žít dětem ve svých biologických rodinách, tam kde to je pro děti bezpečný a láskyplný prostor. 

Vložte svůj text...

Fotogalerie

Napište nám