Adiktologická ambulance a ambulance pro děti a dorost

Ambulance pro patologické hráče

Ambulantní léčba

Adiktologická ambulance pro děti a dorost,  speciálně pedagogické  a psychologické poradenství

Cílová skupina: děti z rizikových skupin

děti a dorost ohrožené rizikovým chováním, užíváním návykových látek a alkoholu, děti a dorost ohrožené nelátkovými závislostmi, kyberšikanou, poruchami chování a učení 

nabízí 

konzultace

vstupní a kontrolní zhodnocení adiktologem

vstupní a kontrolní zhodnocení psychologem, případně dětským klinickým psychologem, nebo školským psychologem

vstupní a kontrolní vyšetření dětským psychiatrem

individuální a skupinové terapie, rodinné terapie,

konzultace pro OSPOD

testování na přítomnost návykových látek

v případě požadavku rodičů na testování jejich dětí, požadujeme absolvování nejméně jedné společné konzultace a motivační pohovory

V ambulanci pro děti a dorost provádíme vstupní a kontrolní vyšetření odborníky, jako je dětský psycholog, speciální pedagog a dětský psychiatr, např. v případě medikace při ADHD, poruch chování, apod. Věnujeme pozornost, ale také častým nemocem u dětí  a nepřítomnosti dětí ve škole, i když se nejedná o záškoláctví.  Tento fakt může být často psychického původu. Šikana, strach ze školy, citlivá situace v rodině, nedostatek sebedůvěry u dítěte, to následně mlže vést k poměrně závažným problémům.

Nabízíme tedy komplexní zhodnocení a to i pohybového aparátu. Možná to, ani netušíte, ale i když se zdá, že je vše v pořádku, v některých případech může být známkou neklidu otázka nerovnováhy primárních a postulárních reflexů. Tento stav je pro dítě velmi náročný a pro rodiče a pedagogy dítě vysílá signál, že je dyspraktické, nebo nepozorné. Podstatné je, že tento stav je třeba léčit a peskování, nepomůže.

Dále nabízíme intervence speciálního pedagoga, terapeuta, rodinného terapeuta i adiktologa.
Adiktologická péče se zabývá nejen látkovými závislostmi, drogy, alkohol, ale i nelátkovými závislostmi jako jsou kyberzávislosti. Závislosti na PC hrách, kyberšikanou, apod.
V případě, že vývoj Vašeho dítěte je vyhodnocen, jako odpovídající vývojovému období, je možné i po určitou dobu navštěvovat i program Slunečnicová zahrada, kde si své dovednosti dítě více upevní před nástupem do školy, nebo poůžeme rodičům posílit jejich rodičovské kompetence.


Ambulance pro dospělé

 • Centrum pro rodinu nabízí služby adiktologické ambulance
 • Cílová skupina: Uživatelé s látkovými i nelátkovými závislostmi, problémoví uživatelé a experimentátoři.
  Vstupní a kontrolní zhodnocení adiktologem
  Vstupní a kontrolní zhodnocení psychologem a psychiatrem
  Doporučení do residenční léčby
  Doporučení do Terapeutické komunity
  Doporučení do zdravotnických zařízení
  individuální a skupinové poradenství
  Individuální a skupinovou terapii
  Sedmitýdenní vyhodnocovací program
  Sedmitýdenní intenzivní program
  Dvouletý léčebný strukturovaný program pro matky s dětmi (rodiče)
 • Testování na přítomnost návykových látek
 • Provozní doba:

  Po - Čt: 10.00 - 17.00

  Pá: 10.00 - 16.00 (pouze objednaní a administrativa)

 • Cílová skupina:

 • Gravidní uživatelky návykových látek a všechny osoby ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi, hazardním hráčstvím, PPP i bigorexií


Ambulantní léčba

Ambulantní léčebný strukturovaný program 

Dvouletý léčebný strukturovaný program se skládá ze tří fází

Fáze Nízkoprahová: v rámci této fáze dochází k navazování kontaktu mezi klientem a pracovníky centra, terapeutem a adiktologem a doba trvání je 3. měsíce
Fáze Tematická: v této fázi jsou klienti zařazováni do tematické skupiny a pracuji zejména na svých zakázkách a individuálních plánech týkajících se dosažení jejich cílů a léčby. Léčba spočívá zejména v nastavení pravidel, poznávání vlastních limitů a hranic a pracuje s tématy klienta a jeho individuální zakázkou. Po úspěšném zakončení této fáze, která trvá 9. měsíců, přestupuje klient do fáze Růstové, která již umožňuje větší terapeutický rozsah a klient se může více zaměřit na upevnění abstinence a učí se orientovat ve vztazích s rodinou, dochází k upevňování vazeb mezi matkou/otcem a dítětem, dochází k zvyšování profesní kvalifikace a klient se více věnuje osobnímu růstu.
 • Součástí programu je i sociální služba Odborné sociální poradenství a sociální práce.

Je zaměřena na těhotné uživatelky drog, ženy s problémovým užíváním psychotropních látek, závislostí na lécích, návykových látkách, apod., ale i s depresí. Dále v rámci sociální práce a terapie pomáhá matkám, otcům (rodičům), kterým bylo dítě odebráno z výše uvedených důvodů, získat děti do své péče zpět, pokud je to to nejlepší řešení pro dítě. Podmínkou spolupráce je absolvování léčebného programu. Současně je i k dispozici pěstounům, sociálním pracovníkům a odborné i laické veřejnosti v rámci vzdělávání.

 • Cíle: Cílem programu je dosažení stabilizace klienta a umožnit žít dětem ve svých biologických rodinách, tam kde to je pro děti bezpečný a láskyplný prostor. 


Spolupráce s OSPOD

Sociální pracovníky OSPOD si dovolíme tímto upozornit, aby na naše klienty, zejména maminky nespěchali. Užívání návykových látek je nemoc a jako na nemoc je třeba na problematiku nahlížet, nikoliv jako na sociálně patologický jev, který lze kdykoliv omezit. Pro úspěšnou léčbu, je třeba s klientkami navázat důvěru a není možné podávat informace hned v začátku léčby s výjimkou, zda léčba, nebo spolupráce byla zahájena. Taktéž nemůžeme na požádání klienty testovat, pokud oni nebudou výslovně souhlasit, nebo bude riziko, že zahájení spolupráce bylo natolik krátké, že nelze vyhodnotit míru problému. Zrovna tak, ale není možné jednorázově testovat klienty na jejich požádání, jelikož zejména v době testování, může být test na přítomnost NL v moči negativní, což však nezaručuje klientovu abstinenci. Kritéria pro abstinenci jsou pro nás kritéria, jak klient s programem spolupracuje a jeho osobností posun.

Pro péči o dítě jsme vytvořili Kritéria pro matku a Kritéria péče o dítě ke stažení zde (bude dodáno později)

Pozor na dotazy o zdravotním stavu

Vážení kolegové sociální pracovníci, pokud se nás ptáte na skutečnost a výsledky testů, nebo na zdravotní stav našich klientů i v případě, že máte udělen souhlas, nemáte na tyto informace právo. Informace o zdravotním stavu jsou vždy výhradně podávány pouze lékařem a to dalším zdravotníkům, nebo v případě souhlasu klienta, jeho blízkým. I když si obstaráte souhlas klienta, ten by měl být poučen o tom, že má právo na tělesnou integritu a vše s ní spojené a nikdo nemá právo, ani on sám, vzdát se svého lidského práva. Dále by musel být klient, zejména matka poučen a srozumitelně informován o důsledcích a to i negativních v případě udělení souhlasu s informacemi o zdravotním stavu a výsledcích testů. Tato povinnost se týká i nás. Je též nutné brát na zřetel, že klient nesmí udělovat souhlas pod nátlakem a to v případě hrozby odebrání dítěte nátlak je. Informace mohou být podány jedině v případě, že se jedná o ohrožení mravní výchovy dítěte a zanedbání péče, nebudou však zásadně podávány informace o zdravotním stavu klientů, kteří nemají děti ve své péči. Domníváme se, že lze hodnotit schopnost péče o dítě např. výše uvedenými kritérii. Rovněž nebudou informace podávány rodinným příslušníkům a partnerkám a partnerům klientů.

Případové konference

Po důkladném uvážení jsme museli dojít k zásadnímu rozhodnutí a to v případě, pokud není terapeutický proces ukončen, nebude možné, aby se přímý pracovník, zejména garant a terapeut účastnil/a případových konferencí a to ani na začátku případového setkání. Jak je již výše uvedeno, adiktologické pracoviště je zdravotnickým oborem a je úzce vázán a obory psychiatrické i psychologické. Základním principem práce s klientem, je práce s jeho předešlou zkušeností a také práce se změnou naučeného chování. Užívání návykových látek je až sekundární jev původního traumatu. Je nám známo, že je nutné se vyjádřit k péči o dítě, nebo momentální situaci, k tomu může postačit zpráva. Pro správné síťování je sice důležité, aby byly přítomny všechny zúčastněné strany, ale stále i po letech, když na případová setkání docházím, je stále klient spíše osamocen (zejména matka žena, což zákonitě musí mít dopad na její sebe úctu). Z výše uvedených důvodů, pro zachování zdárného terapeutického procesu se budeme účastnit případových setkání spíše výjimečně, nebo pouze věcně prostřednictvím sociální pracovnice.

Děkujeme za pochopení za Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

Týká se jen klientů v ambulantní léčbě, nikoliv v programu Slunečnicová zahrada

Mgr. Simona Sedláčková  MHA MPH

ředitelka


Potravinová banka

Rádi by jsme informovali o možnostech čerpání potravinové banky.

Jedná se o podporu MPSV z prostředků ESF  c Centru pro rodinu je určená všem stálým klientům Centra pro rodinu, programů ambulantní léčby, Odborného sociálního poradenství a Slunečnicové zahrady.

Výdej probíhá každou středu v čase od 14.00 - 16.00 v Gallašově ul.10

Praha 6.

NOVINKY

Vítáme Vás v naší nové adiktologické ambulanci
Senovážné nám 22, Praha 1, 110 00 2.p., Ambulance je registrované zdravotnické zařízení

(Amsterdamská deklarace Evropské regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace - WHO/EU)