O nás

 statutární zástupce:

Mgr. Simona Sedláčková MHA MPH

IČ: 06774750

Poslání:

 • Umožnit klientům užívajícím návykové látky, nebo jejím blízkým nalézt nejlepší možné řešení vedoucí ke změně jejich problémové situace, zejména k abstinenci. Dále pomoci matkám, které jsou ohroženy návykovou látkou, najít vhodné řešeni a umožnit jim a jejich dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině a pomoc při prosazování jejich zájmů.

Cíle a činnosti ve vztahu ke klientům:

Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. 


 • Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, s cílem podpořit  a rozvíjet fungování rodiny a setrvání dítěte v rodině.
 • Působí na děti a mladé lidi vyrůstající bez fungujícího rodinného zázemí tak, aby byla posilována jejich schopnost sociálního začleňování a připravenost ke zvládání samostatného života. 
 • U dětí v náhradní rodinné péči, zejména prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační a informační činnosti, poskytuje výchovnou a poradenskou činnost. Služby jsou poskytovány rodičům a pěstounům při výkonu pěstounské péče, týkající se adekvátních vývojových oblastí a etap.
 • Poskytuje preventivní a léčebné aktivity v oblasti ochrany zdraví a v oblasti adiktologie, a dalšího rizikového chování.
 • Poskytuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost. 
 • Realizuje publikační činnost v oblasti prevence a léčby závislostního chování,  v oblasti adiktologických služeb a služeb veřejného zdraví.
 • Realizuje programy práce s rodinou a ohroženými dětmi, podílí se na výzkumné činnosti v oblasti práce s rodinou, dětmi a závislostního chování, poruch příjmu potravy, patologického hráčství.
 • Poskytuje nezbytné pohybové edukační aktivity vedoucí k podpoře zdravého rozvoje v jednotlivých vývojových fázích.

Nalézt společně s klienty vhodné řešení jejich obtížné situace, jako je dosažení kvality života, nalezení vhodného zaměstnání, možnost vychovávat dítě ve vlastní péči

Poslání v projektu Slunečnicová zahrada umožnit dětem vyrovnat handicap způsobený návykovými látkami v těhotenství a umožnit rodičům, nebo pěstounům dětí co nejzdárnější vývoj pro jejich děti.

Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. :
pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě s cílem podpořit a rozvíjet fungování rodiny a setrvání dítěte v nípůsobí na děti a mladé lidi vyrůstající bez fungujícího rodinného zázemí tak, aby byla posilována jejich schopnost sociálního začleňování a připravenost ke zvládání samostatného života. U dětí v náhradní rodinné péči, zejména prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské,aktivizační a informační činnosti, poskytuje výchovnou a poradenskou činnost rodičům a pěstounům při výkonu pěstounské péče, týkající se adekvátních vývojových oblastí a etap.Poskytuje preventivní a léčebné aktivity v oblasti ochrany zdraví a v oblasti adiktologie a dalšího rizikového chování, poskytuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost. Realizuje publikační činnost v oblasti prevence a léčby závislostního chování, dále v blasti adiktologických služeb a služeb veřejného zdraví.Práce s rodinou a ohroženými dětmi, podílí se na výzkumné činnosti v oblasti práce s rodinou, ohroženými dětmi, dále závislostního chování, poruch příjmu potravy, patologického hráčství.Poskytuje nezbytné pohybové edukační aktivity vedoucí k podpoře zdravéhho rozvoje v jednotlivých vývojových fázích.

Centrum pro rodinu PSS (psychosociálních služeb) a klinické adiktologie, z.ú., je návazné pracoviště a pokračující program Centra pro rodinu Drop In,o.p.s.

 • S ohledem na rozšířené zaměření na specifickou skupinu dětí s Dg. ADHD, poruch učení a chování i bez předešlé drogové zátěže v těhotenství došlo k odloučení od organizace Dropin a vzniku programu After In.
 • Cílem programu je působit preventivně na rodinu a děti průřezem celé populace.
 • vedoucí lékař MUDr. Zdenek Veselý poskytuje vstupní a kontrolní psychiatrické zhodnocení klientů
 • Mgr. Simona Sedláčková MSc. MHA , ředitelka a garant  programů, a vedoucí adiktolog. speciální pedagog, psychologické poradenství, preventivní medicína, terapie, skupinová terapie
 • Bc. Petra Mládková vedoucí adiktologické ambulance pro matky s dětmi, zástupce ředitelky, adiktolog, pedagog, vedoucí sociální pracovnice
 • Mgr. Alena Keblová speciální pedagog, herní terapeutka Adiktologická ambulance pro děti a dorost
 • Mgr. Kateřina Papoušková, psycholog Adiktologická ambulance a adiktologická ambulance pro děti a dorost
 • Doc. MUDr. Lidmila Hamplová Ph.D, Preventivní lékařství, epidemiolog, Adiktologická ambulance a Odd. Epidemiologie a hygieny 
 • Martin Lochman - terapeut, terapie dospělých a poradenství, sociální práce, poradenství v oblasti zdraví,
 • další spolupracující odborníci: Prof. MUDr. Ivo Paclt, MUDr. T. Hněvkovská, dětský psychiatr
 • Rehabilitační klinika Monáda s.r,o. PaedDr. Kateřina Marková
 • Neurorehabilitační klinika Axon, prim. MUDr. Jaroslava Zipserová
 • supervizoři - minulí i současní: MUDr. Kamil Černý, PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Jiří Broža, PhDr. Jiří Libra, MUDr. Martin Vimr, PhDr. Ivan Douda
 • V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


osoba pro kontakt s veřejností a připomínky vyřizuje

Martin Lochman

cprustav@gmail.com