en-Etický kodex

28/11/2018

1. Etický kodex Centra pro rodinu

1.1. Práce v neziskovém sektoru je založena na hodnotách demokracie, lidských právasociální spravedlnosti. Pracovníci Centra pro rodinu, proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi sociálního pracovníka, adiktologa, psychologa, psychoterapeuta a lékaře, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítětea dalších mezinárodníchdeklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí.

1.2. Každý pracovník Centra pro rodinu (dále jen CPR), respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav,zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3. Pracovník CPR respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.

1.4. Pracovník CPR pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a sdružení občanů svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků.

1.5. Pracovník CPR dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni v rámci svých možností.

2. Pravidla etického chování pracovníka Centra pro rodinu

2.1. Ve vztahu ke klientovi

2.1.1. Pracovník CPR podporuje své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti.


2.1.2. Pracovník CPR jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.

2.1.3. Pracovník Drop In o.p.s. pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Sociální pracovník jedná s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímá se o celého člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usiluje o rozpoznání všech aspektů života člověka. Pracovník se zaměřuje na silné stránky jednotlivců, skupin a komunit a tak podporuje jejich zmocnění.

2.1.4. Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby, které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (zejména nezletilé děti) nebo tehdy, kdy jsou ohroženy další osoby. V případech, kde je to v souladu s platnými právními předpisy, umožňuje účastníkům řízení nahlížet do spisů, které se řízení týkají.

2.1.5. Pracovník CPR podporuje klienty při využívání všech služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které mají nárok. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Podporuje klienta při řešení problémů týkajících se dalších sfér jeho života.

2.1.6. Pracovník CPR podporuje klienty při hledání možností jejich zapojení do procesu řešení jejich problémů.

2.1.7. Pracovník CPR je si vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud s klientem nemůže sám pracovat, předá mu informace o dalších formách pomoci. Pracovník jedná s osobami, které používají jejich služby (klienty) s účastí, empatií a péčí.


2.2. Ve vztahu ke svému zaměstnavateli


2.2.1. Pracovník CPR odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.

2.2.2. V zaměstnavatelské organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umožní všem pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.

2.2.3. Snaží se ovlivňovat sociální politiku, a odborné pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.

2. 3. Ve vztahu ke kolegům

2.3.1. Pracovník CPR. Respektuje, znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.

2.3.2. Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na poradách týmu, nebo vedení vhodným způsobem.

2.3.3. Pracovník CPR iniciuje a zapojuje se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy a zaměstnavateli a je zodpovědný za to, že jeho rozhodnutí budou eticky podložená.

2. 4. Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti


2.4.1. Pracovník v adiktologii, zdravotních, pedagogicko psychologických a sociálních službách Centra pro rodinu dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.


2.4.2. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod.

2.4.3. Působí na to, aby odbornou práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním.

2.4.4. Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.

2.4.5. Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti práce svého zaměření.

2. 5. Ve vztahu ke společnosti

2.5.1. Pracovník Centra pro rodinu PSS a klinické adiktologie,z.ú., se zasazuje o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, že podněcuje změny v zákonech, v politice státu i v politice mezinárodní.


2.5.2. Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdílení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují.

2.5.4. Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny osoby, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám.


2.5.5. Pracovník CPR působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám, které vytvořilo lidstvo.

2.5.6. Pracovník CPR. požaduje uznání toho, že je zodpovědný za své jednání vůči osobám, se kterými pracuje, vůči kolegům, zaměstnavatelům, profesní organizaci a vzhledem k zákonným ustanovením, a že tyto odpovědnosti mohou být ve vzájemném konfliktu.

3. Etické zásady výzkumu v zařízení CPR

3.1. Každý pracovník CPR respektuje etické principy výzkumu, který se provádí na jeho pracovišti a to:

3.1.1. Svoboda výzkumu a odpovědnost - pracovníci se chovají eticky a nebudou činit nic, co by, mohlo ohrozit pověst organizace Centra pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

3.1.2 Respektování názorové plurality a tolerance

3.1.3. Respektování lidské důstojnosti a autonomie při výzkumu - spolupráce respondentů je dobrovolná a musí být založena na odpovídající a nematoucí informaci o hlavním účelu a povaze projektu. Všechna prohlášení, které jsou učiněna při získávání jejich souhlasu k účasti musí být dodržena.

3.1.4. Transparentnost - výzkumníci zajistí, aby projekty a činnosti byly navrženy, prováděny, zpracovány a dokumentovány přesně, transparentně a objektivně.

4. Postupy při řešení etických problémů

4.1. Závažné i méně závažné etické problémy řeší tým každého programu CPR v rámci supervize, nebo porady. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

4.2. Pokud člen týmu CPR, nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v rámci supervize nebo v rámci porad, má možnost se obrátit na vedení CPR, A. N. O., nebo jiné zastřešující odborné společnosti.

Na základě tohoto kodexu je úkolem organizace Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú., pomáhat jednotlivým zaměstancům zpracovávat a pomáhat řešit jednotlivé problémy a dbá na jeho dodržování.