Coronavirus Covid 19)

Vážení klient vzhledem k současné situaci budeme zavádět hygienická opatření, každý příchozí bude mít při vstupu povinnost vzít si ústenku a provést desinfekci rukou. 

Mgr. Simona Sedláčková MSc. MHA MPH

Centrum pro rodinu poskytuje Ambulantní adiktologickou léčbu  

pojem adiktologie - (závislosti na alkoholu, drogách, problémové užívání drog, experimenty, aj ) , existují, ale i závislosti na lécích, jídle, steroidech. Uvedená problematika často souvisí se sebepřijetím a depresí a z toho důvodu se adiktologie zabývá nejen léčbou a diagnostikou, ale také komplexní prevencí a úzce spolupracuje s preventivní medicínou a epidemiologií, ale také poradenstvím, terapií a sociální prací.

V jednotlivých sekcích můžete shlédnout nabídku jednotlivých služeb, včetně kontaktů.

Centrum pro rodinu After In se dělí na dvě složky psychosociální a zdravotnickou, ty se dále dělí na složky pro dospělé a děti.

Jednou z našich specifik je práce s ženami, které v těhotenství braly drogy ať už ve spojitosti s domácím násilím, nebo jiným důvodem, neorientujeme se na diagnózu, ale především na člověka. Dodržujeme příslušný kodex práv klientů a pacientů a Etický kodex pracovníků.

Etický kodex Centra pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

Práva pacientů

(Amsterdamská deklarace Evropské regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace - WHO/EU)

1. LIDSKÁ PRÁVA A HODNOTY VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

Opatření v Úvodu je třeba chápat tak, že se specificky týkají i oblasti zdravotní péče, a proto bychom si měli uvědomit, že obecné lidské hodnoty vyjádřené v těchto právních nástrojích budou mít dopad do systému zdravotní péče. Rovněž by mělo být jasné, že pokud práva pacientů uplatňují nějaká omezení, je nutno, aby tato omezení práv byla uplatněna v souladu s obecnými právními nástroji ochrany lidských práv a měla oporu v zákoně každé země, která je uplatní. Dále je příznačné, že níže uvedená práva jsou definovaná jako povinnost jednat s patřičným ohledem na zdraví jiných a na rovnost každého v právech.

Každý má právo na respekt vůči své osobě, jako lidské bytosti.

Každý má právo sám o sobě rozhodovat.

Každý má právo na tělesnou a duševní nedotknutelnost a na bezpečnost své osoby.

Každý má právo na respekt vůči svému soukromí.

Každý má právo na to, aby byly respektovány jeho morální zásady a kulturní hodnoty, náboženské a filozofické přesvědčení.

Každý má právo na takovou ochranu zdraví, jakou je možno zajistit preventivními opatřeními a zdravotní péčí a možností usilovat o nejvyšší dosažitelnou úroveň svého zdraví.

2. INFORMACE

Informace o zdravotních službách a o jejich nejlepším využití musí být dostupné veřejnosti, aby z nich měli prospěch všichni, jichž se to týká.

Pacienti mají právo na úplné informace o svém zdravotním stavu, včetně medicínských poznatků o svém zdravotním stavu, jakož i o navrhované léčbě, možných rizicích a výhodách každého postupu; o alternativách k navrhovaným postupům, včetně důsledků neléčení; a dále o diagnóze, prognóze a pokroku v léčení.

Informace mohou výjimečně být před pacienty utajeny, pokud existuje závažný důvod se domnívat, že tyto informace, aniž by od nich bylo možno očekávat pozitivní účinek, by jim mohly způsobit vážnou škodu.

Informace musí být pacientovi sděleny způsobem odpovídajícím jeho schopnostem jim porozumět, při minimálním použití neznámé, odborné terminologie. Pokud pacient nemluví stejným jazykem, měla by být k dispozici určitá forma tlumočení.

Pacienti mají právo nebýt informováni, pokud o to výslovně požádají.

Pacienti mají právo zvolit si, zda a komu má informace být poskytnuta místo nich.

Pacienti by měli mít možnost vyžádat si názor dalšího odborníka.

Při přijetí do zdravotnického zařízení by pacienti měli být seznámeni s totožností a odborným postavením osob, které jim poskytují zdravotní péči a dále o pravidlech a zvyklostech, platných pro jejich pobyt a péči.

Při propuštění ze zdravotnického zařízení by pacienti měli mít možnost na požádání dostat písemný záznam o jejich diagnóze, terapii a poskytované péči.

3. SOUHLAS

Informovaný souhlas pacientů je předpokladem pro jakýkoliv lékařský zákrok.

Pacient má právo odmítnout nebo přerušit lékařský zákrok. Důsledek odmítnutí nebo přerušení zákroku je nutno pacientovi pečlivě vysvětlit.

Pokud pacient není schopen vyjádřit svoji vůli a lékařský zákrok je naléhavě potřebný, lze souhlas pacienta předpokládat, pokud není zřejmé z jeho dřívějšího vyjádření, že by za dané situace souhlas byl odmítl.

Pokud se nutný souhlas zákonného zástupce a zákrok je naléhavě nutný, pak zákrok může být proveden, pouze pokud není možné souhlas zástupce získat dostatečně rychle.

Pokud je nutný souhlas zákonného zástupce, pacienti (ať již z důvodu nedosažení plnoletosti nebo plnoletí), musí nicméně být v maximální míře zapojeni do procesu rozhodování v závislosti na jak jejich schopnostech.

Pokud zákonný zástupce odmítne dát souhlas a lékař nebo jiný poskytovatel zdravotní péče je toho názoru, že zákrok je v zájmu pacienta, pak je nutno vyžádat rozhodnutí soudu nebo jiného rozhodčího orgánu.

Ve všech ostatních situacích, kdy pacient není schopen dát informovaný souhlas a neexistuje zákonný zástupce nebo zástupce stanovený pro tento účel pacientem, měly by být podniknuty přiměřené kroky, zajišťující náhradní rozhodnutí, které bude brát v úvahu, co je známo, a pokud možno i co lze předpokládat o přáních pacienta.

Souhlas pacienta je vyžadován pro uchování a použití veškerých částí lidského těla. Souhlas lze předpokládat, pokud mají být použity během diagnózy, léčby a péče u téhož pacienta.

Informovaný souhlas pacienta je nezbytný pro jeho zapojení do klinické výuky.

Informovaný souhlas pacienta je předpokladem pro účast na vědeckém výzkumu. Veškeré protokoly musí být podrobeny řádnému etickému posouzení. Tento výzkum by neměl být prováděn na osobách, které nemohou vyjádřit svoji vůli, kromě případů, kdy byl získán souhlas od zákonného zástupce a lze předpokládat , že výzkum je v zájmu pacienta. Z podmínky, že účast na výzkumu má být v zájmu pacienta, lze výjimečně slevit v případě osob nezpůsobilých, pokud se jedná o výzkum pozorováním, které nepřináší přímý prospěch jejich zdraví, za předpokladu že osoba neprojevuje odpor, a že riziko popř. zátěž pro ni je minimální, že výzkum přinese významný přínos, a že pro takový výzkum nejsou k dispozici žádné alternativní metody nebo jiné subjekty.

4. DŮVĚRNOST A SOUKROMÍ

Veškeré informace o pacientově zdravotním stavu, lékařském nálezu, diagnóze, prognóze a léčbě a veškeré další informace osobního rázu musí být zachovávány jako důvěrné a to i po smrti.

Důvěrné informace mohou být sdělovány dál pouze tehdy, dá-li pacient výslovný souhlas nebo pokud tak výslovně stanoví zákon. Souhlas je možno považovat za daný, jde-li o sdělení jiným poskytovatelům zdravotní péče zapojeným do péče o téhož pacienta.

Veškeré identifikovatelné údaje o pacientovi musí být chráněny. Ochrana údajů musí odpovídat způsobu jejich uložení. Veškeré součásti lidského těla (humánní substance), z nichž je možno odvodit identifikovatelné údaje, musí být stejně chráněny.

Pacienti mají právo přístupu ke své zdravotní kartě a technickým záznamům a jakékoli další zdravotní dokumentaci související s jejich diagnózou, léčbou a právo obdržet kopii vlastní dokumentace, záznamů nebo jejich části. Vyloučen je však přístup k údajům týkajícím se třetích osob.

Pacienti mají právo žádat o opravu, doplnění, vymazání, upřesnění nebo aktualizaci osobních údajů nebo zdravotní dokumentace, které se jich týkají, pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné nebo zastaralé nebo se netýkají diagnózy, léčby a ošetřování.

Lékařské zákroky mohou být prováděny pouze respektujíce soukromí každého jednotlivce. Nesmí dojít k zásahu do pacientova soukromého a rodinného života, ledaže by zásah s pacientovým souhlasem byl shledán jako nutný kvůli pacientově diagnóze, léčbě a ošetřování.

Lékařské zákroky mohou být prováděny pouze v přítomnosti těch osob, které jsou pro zákrok potřebné, pokud pacient nesvolí nebo nepožaduje jinak.

Pacienti přijatí do zdravotnických zařízení mají právo očekávat vybavenost, která jim zajistí soukromí, zejména když se poskytuje individuální péče, provádějí vyšetření nebo zákroky.

(c) 5. OŠETŘOVÁNÍ A LÉČBA

Každý má právo na takovou zdravotní péči, která odpovídá jeho zdravotním potřebám, včetně preventivní péče a činností zaměřených na podporu zdraví. Služby by měly být k dispozici nepřetržitě a měl by být všem zajištěn spravedlivý přístup bez diskriminace, podle dostupných finančních, lidských a materiálních zdrojů, které mohou být v dané společnosti poskytnuty.

Pacienti mají kolektivní právo být v nějaké formě zastoupeni na všech úrovních systému zdravotní péče, a to v záležitostech týkajících se plánování a vyhodnocování služeb, včetně rozsahu, kvality a fungování zdravotní péče.

Pacienti mají právo na takovou kvalitu péče, která se vyznačuje jak vysokou technickou úrovní tak i humánním vztahem mezi pacientem a poskytovateli zdravotní péče.

Pacienti mají právo na kontinuitu péče, včetně spolupráce mezi všemi poskytovateli zdravotní péče či zařízeními, která se zabývají jejich diagnózou, léčbou a ošetřením.

Za situace, kdy poskytovatelé jsou nuceni provést volby mezi potenciálními pacienty pro určitou léčbu, která je dostupná jen v omezené míře, pak všichni tito pacienti mají právo na spravedlivý postup při výběru pro danou léčbu. Výběr musí být založen na medicínských kritériích a musí být proveden bez diskriminace.

Pacienti mají právo si vybrat nebo změnit svého lékaře, jiného poskytovatele zdravotní péče či zdravotnické zařízení za předpokladu, že je to slučitelné s fungováním systému zdravotní péče.

Pacienti, u nichž již nejsou medicínské důvody pro další pobyt ve zdravotnickém zařízení, dříve než jsou převedeni do jiného zdravotnického zařízení nebo posláni domů, a mají právo na úplné vysvětlení. Převedení pacienta může být provedeno až poté, co jiné zdravotnické zařízení souhlasilo s přijetím pacienta. Pokud je pacient propuštěn domů a vyžaduje-li to jeho stav, měla by být k dispozici komunitní, domácí péče.

Pacienti mají právo na důstojné zacházení s ohledem na jejich diagnózu, léčbě a ošetřování, které by měly být poskytovány při respektování jejich vlastních kulturních a společenských hodnot.

Pacienti mají právo na podporu rodiny, příbuzných a přátel v průběhu ošetřování a léčby a na to, aby se jim kdykoliv dostalo duchovní útěchy a podpory.

Pacienti mají právo na ulehčení svého utrpení podle posledních vědeckých poznatků.

Pacienti mají právo na humánní terminální péči a na důstojné umírání.

6. UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

Výkon práv uvedených v tomto dokumentu předpokládá, že pro tento účel jsou vytvořeny odpovídající právní nástroje.

Výkon těchto práv bude zajištěn bez diskriminace.

Při výkonu těchto práv budou pacienti podrobeni jen takovým omezením, která jsou slučitelná s právními nástroji ochrany základních lidských práv a jsou v souladu se zákonnými postupy.

Pokud pacienti nemohou sami využívat práv daných v tomto dokumentu, pak by tato práva měla být uplatněna jejich zákonným zástupcem nebo osobou, kterou pacient pro tento účel určí; v případě, že nebyl ustaven právní zástupce ani osobní zástupce, je nutno přijmout jiná opatření pro zastupování těchto pacientů.

Pacienti musí mít přístup k informacím a pokynům, které jim umožní uplatňovat práva uvedená v tomto dokumentu. Pokud pacienti usoudí, že jejich práva nebyla respektována, měli by mít možnost podat stížnost. Vedle obracení se na soudy by měly existovat nezávislé mechanismy na úrovni ústavu nebo jiné mechanismy, umožňující podávání a projednávání stížností a rozhodování o nich. Tyto mechanismy by mimo jiné zajišťovaly, aby informace o postupu stížností byly pacientům přístupné, a aby byla k dispozici a dostupná nezávislá osoba ke konzultacím ohledně nejvhodnějších kroků, které mají být podniknuty. Tyto mechanismy by dále měly zajistit, aby v případě potřeby byla pacientovi k dispozici asistence a zastání. Pacienti mají právo na to, aby jejich stížnosti byly posouzeny a důkladně, spravedlivě, účinně a rychle vyřešeny a aby dostali informace o jejich výsledku.

                                                

Poslání: 

Umožnit klientům užívajícím návykové látky, nebo jejím blízkým nalézt nejlepší možné řešení vedoucí ke změně jejich problémové situace, zejména k abstinenci. Dále pomoci matkám, které jsou ohroženy návykovou látkou, najít vhodné řešeni a umožnit jim a jejich dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině a pomoc při prosazování jejich zájmů. 


Cíle: Cílem programu je dosažení stabilizace klienta a umožnit žít dětem ve svých biologických rodinách, tam kde to je pro děti bezpečný a láskyplný prostor. 


Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

  • Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, s cílem podpořit a rozvíjet fungování rodiny a setrvání dítěte v rodině.
  • Působí na děti a mladé lidi vyrůstající bez fungujícího rodinného zázemí tak, aby byla posilována jejich schopnost sociálního začleňování a připravenost ke zvládání samostatného života.
  • U dětí v náhradní rodinné péči, zejména prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační a informační činnosti, poskytuje výchovnou a poradenskou činnost. Služby jsou poskytovány rodičům a pěstounům při výkonu pěstounské péče, týkající se adekvátních vývojových oblastí a etap.
  • Poskytuje preventivní a léčebné aktivity v oblasti ochrany zdraví a v oblasti adiktologie, a dalšího rizikového chování.
  • Poskytuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost.
  • Realizuje publikační činnost v oblasti prevence a léčby závislostního chování, v oblasti adiktologických služeb a služeb veřejného zdraví.
  • Realizuje programy práce s rodinou a ohroženými dětmi, podílí se na výzkumné činnosti v oblasti práce s rodinou, dětmi a závislostního chování, poruch příjmu potravy, patologického hráčství.
  • Poskytuje nezbytné pohybové edukační aktivity vedoucí k podpoře zdravého rozvoje v jednotlivých vývojových fázích.

Spolupráce s OSPOD

Sociální pracovníky OSPOD si dovolíme tímto upozornit, aby na naše klienty, zejména maminky nespěchali. Užívání návykových látek je nemoc a jako na nemoc je třeba na problematiku nahlížet, nikoliv jako na sociálně patologický jev, který lze kdykoliv omezit. Pro úspěšnou léčbu, je třeba s klientkami navázat důvěru a není možné podávat informace hned v začátku léčby s výjimkou, zda léčba, nebo spolupráce byla zahájena. Taktéž nemůžeme na požádání klienty testovat, pokud oni nebudou výslovně souhlasit, nebo bude riziko, že zahájení spolupráce bylo natolik krátké, že nelze vyhodnotit míru problému. Zrovna tak, ale není možné jednorázově testovat klienty na jejich požádání, jelikož zejména v době testování, může být test na přítomnost NL v moči negativní, což však nezaručuje klientovu abstinenci. Kritéria pro abstinenci jsou pro nás kritéria, jak klient s programem spolupracuje a jeho osobností posun.

Pro péči o dítě jsme vytvořili Kritéria pro matku a Kritéria péče o dítě ke stažení zde (bude dodáno později)

Pozor na dotazy o zdravotním stavu

Vážení kolegové sociální pracovníci, pokud se nás ptáte na skutečnost a výsledky testů, nebo na zdravotní stav našich klientů i v případě, že máte udělen souhlas, nemáte na tyto informace právo. Informace o zdravotním stavu jsou vždy výhradně podávány pouze lékařem a to dalším zdravotníkům, nebo v případě souhlasu klienta, jeho blízkým. I když si obstaráte souhlas klienta, ten by měl být poučen o tom, že má právo na tělesnou integritu a vše s ní spojené a nikdo nemá právo, ani on sám, vzdát se svého lidského práva. Dále by musel být klient, zejména matka poučen a srozumitelně informován o důsledcích a to i negativních v případě udělení souhlasu s informacemi o zdravotním stavu a výsledcích testů. Tato povinnost se týká i nás. Je též nutné brát na zřetel, že klient nesmí udělovat souhlas pod nátlakem a to v případě hrozby odebrání dítěte nátlak je. Informace mohou být podány jedině v případě, že se jedná o ohrožení mravní výchovy dítěte a zanedbání péče, nebudou však zásadně podávány informace o zdravotním stavu klientů, kteří nemají děti ve své péči. Domníváme se, že lze hodnotit schopnost péče o dítě např. výše uvedenými kritérii. Rovněž nebudou informace podávány rodinným příslušníkům a partnerkám a partnerům klientů.

Případové konference

Po důkladném uvážení jsme museli dojít k zásadnímu rozhodnutí a to v případě, pokud není terapeutický proces ukončen, nebude možné, aby se přímý pracovník, zejména garant a terapeut účastnil/a případových konferencí a to ani na začátku případového setkání. Jak je již výše uvedeno, adiktologické pracoviště je zdravotnickým oborem a je úzce vázán a obory psychiatrické i psychologické. Základním principem práce s klientem, je práce s jeho předešlou zkušeností a také práce se změnou naučeného chování. Užívání návykových látek je až sekundární jev původního traumatu. Je nám známo, že je nutné se vyjádřit k péči o dítě, nebo momentální situaci, k tomu může postačit zpráva. Pro správné síťování je sice důležité, aby byly přítomny všechny zúčastněné strany, ale stále i po letech, když na případová setkání docházím, je stále klient spíše osamocen (zejména matka žena, což zákonitě musí mít dopad na její sebe úctu). Z výše uvedených důvodů, pro zachování zdárného terapeutického procesu se budeme účastnit případových setkání spíše výjimečně, nebo pouze věcně prostřednictvím sociální pracovnice.

Děkujeme za pochopení za Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

Týká se jen klientů v ambulantní léčbě, nikoliv v programu Slunečnicová zahrada

Mgr. Simona Sedláčková MSc.

ředitelka


Potravinová banka

Rádi by jsme informovali o možnostech čerpání potravinové banky.

Jedná se o podporu MPSV z prostředků ESF  Centru pro rodinu je určená všem stálým klientům Centra pro rodinu, programů ambulantní léčby, Odborného sociálního poradenství a Slunečnicové zahrady.


Telefonická čísla pro krizovou intervenci a konzultace po telefonu

241 410 909 preferujeme volat na pevnou linku u mobilních čísel je zde špatný signál

mobilní telefon 603 291 593

Poslání:

13.05.2018

Posláním Centra pro rodinu je umožnit klientům a pacientům dosažení abstinence v případech, kdy je toho možné docílit, nebo se přiblížit co nejvíce svému cíli a začlenění do společnosti